DOKUMENTY – STUDIA I STOPNIA

 

 

Kandydaci starający się o przyjęcie na studia rejestrują się w systemie rekrutacji elektronicznej i dokonują opłaty na indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany przez system ERK przy zakładaniu konta ERK.

Kandydaci zakwalifikowani na studia składają w ustalonym terminie następujące dokumenty:

  1. Kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i obowiązujące zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów (oryginał świadectwa do wglądu),
  2. Kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał świadectwa do wglądu),
  3. Podpisany wydruk podania ERK,
  4. Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami (oryginał do wglądu),
  5. 2 aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wymiary: 45x35 mm,
  6. Dowód opłaty za legitymację (patrz: opłaty).

Dokumenty kandydat składa u sekretarza wydziałowej komisji rekrutacyjnej (patrz: adresy)

Uwaga!
Kandydaci ze „starą maturą” zobowiązani są przed upływem terminu rejestracji do dostarczenia kserokopii świadectwa dojrzałości do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wybranego kierunku.

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Polityka cookies