DOKUMENTY – STUDIA II STOPNIA

 

 

Kandydaci starający się o przyjęcie na studia rejestrują się w systemie rekrutacji elektronicznej i dokonują opłaty na indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany przez system ERK przy zakładaniu konta ERK.

Kandydaci zakwalifikowani na studia składają w ustalonym terminie następujące dokumenty:

  1. Kopia świadectwa dojrzałości (oryginał świadectwa do wglądu),
  2. Kopia dyplomu ukończenia studiów (oryginał dyplomu do wglądu),
  3. absolwenci innych uczelni - zaświadczenie o średniej ocen ze studiów I stopnia
  4. Podpisany wydruk podania ERK,
  5. Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami,
  6. 2 aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wymiary: 45x35 mm,
  7. Dowód opłaty za legitymację (patrz: opłaty).

Uwaga! Absolwenci Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, którzy posiadają elektroniczną legitymację studencką (ELS), nie wnoszą opłat za ELS.

Dokumenty kandydat składa u sekretarza wydziałowej komisji rekrutacyjnej (patrz: adresy)

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Polityka cookies