KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

ZASADY PUNKTACJI

 • Wydziałowa komisja rekrutacyjna ustala listę zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na podstawie kolejności wynikającej z obliczenia punktacji za egzamin maturalny. Wszystkie preferowane przedmioty są równoważne. Łączna suma punktów stanowi kryterium zakwalifikowania do przyjęcia na I rok studiów.

 • "Stara matura" - egzamin dojrzałości zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących i do 2005 r. w technikach. Wynik wyrażony oceną w skali 2-5 lub 1-6.
  "Nowa matura" - egzamin maturalny zdawany od roku 2005 w liceach ogólnokształcących i od 2006 r. w technikach. Wynik wyrażony w skali procentowej.

 

Stara matura

 • Zasady rekrutacji na rok 2016/2017 dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym według zasad „starej matury”

WP = Am + Bk

WP – wskaźnik punktowy,
Am – liczba punktów z przedmiotu A w części pisemnej egzaminu dojrzałości (w przypadku braku, brana jest pod uwagę liczba punktów z tego przedmiotu w klasyfikacji końcoworocznej),
Bk – liczba punktów z przedmiotu B w klasyfikacji końcoworocznej – dla kierunków, gdzie wymagany jest wybór dwóch przedmiotów.

 

Nowa matura

 • Zasady rekrutacji na rok 2016/2017 dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym według zasad „nowej matury”. Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym według zasad „nowej matury” są klasyfikowani z katalogu przedmiotów kierunkowych zarówno w sytuacji gdy zdawany przedmiot jest w części obowiązkowej jak i dodatkowej egzaminu maturalnego – część pisemna. W sytuacji gdy oba zdawane przedmioty (obowiązkowy i dodatkowy – część pisemna) mieszczą się w katalogu przedmiotów kierunkowych, wybierany jest przedmiot wskazany przez kandydata z lepszą punktacją.

WP = Am + Bk

WP – wskaźnik punktowy,
Am – liczba punktów z przedmiotu A (obowiązkowego lub dodatkowego) w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,
Bm – liczba punktów z przedmiotu B (dodatkowego) w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym – dla kierunków, gdzie wymagany jest wybór dwóch przedmiotów.

 • Założenia przy przeliczaniu wyników maturalnych na punkty:
 • 1% = 1 pkt,
 • dla kandydatów z „nową maturą” będą uwzględniane w kwalifikacji wyniki egzaminów maturalnych pisemnych i przeliczane na punkty UR według poniższych zasad w zależności od roku, w którym uzyskano maturę:
 • matura z 2002 r. i z 2005 r. – 2007 r.

punkty UR = poziom podstawowy x 0,4 + poziom rozszerzony x 0,6
Kandydaci, zdający tylko i wyłącznie poziom podstawowy:
punkty UR = poziom podstawowy x 0,7

 • matura z 2008 r. – 2016 r.

punkty UR = poziom podstawowy x 0,7
punkty UR = poziom rozszerzony x 1,0

 • dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych będą uwzględniane w kwalifikacji wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pisemnym przeprowadzonym w języku polskim z danego przedmiotu i przeliczane na punkty UR według zasad podanych w pkt. b),
 • dla kandydatów ze „starą maturą” oceny tradycyjne będą przeliczane na punkty UR według następującego przelicznika ocen:

 

skala ocen 1 – 6  

pkt

 

skala ocen 2 – 5

pkt

2 (dop./mier.)

20

 

3 (dst.)

40

3 (dst.)

40

 

4 (db.)

70

4 (db.)

60

 

5 (bdb.)

100

5 (bdb.)

80

 

 

 

6 (cel.)

100

 

 

 

 • Zapis „zwolniony” na świadectwie dojrzałości, w części pisemnej egzaminu, jest równoznaczny z uzyskaniem maksymalnej punktacji.

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies