KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Senatu

Nr 47/2015 z dn. 29. 05.2015 r.

Warunki i tryb rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
w roku akademickim 2016/2017 w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

§ 1

 1. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie mogą się ubiegać osoby, posiadające świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i obowiązujące zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, a na studia drugiego stopnia osoby posiadające co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia.
 2. Przyjęcie na studia osób posiadających obywatelstwo obce odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów.
 3. Do postępowania rekrutacyjnego warunkowo dopuszcza się osoby zdające egzamin dojrzałości w szkołach należących do organizacji matur międzynarodowych, którzy w chwili składania dokumentów nie posiadają jeszcze świadectwa dojrzałości.
 4. Dopuszcza się przyjęcie na studia na podstawie wyników uzyskanych przez kandydata w procesie potwierdzenia efektów uczenia się, zdobytych poza systemem kształcenia formalnego. Szczegółowe zasady, warunki, tryb oraz sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikujących w procesie potwierdzania efektów uczenia się określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu Rolniczego.

§ 2

 1. Uprawnienia do przyjęcia na studia na danym kierunku bez postępowania kwalifikacyjnego   określa Uchwała Senatu UR Nr 29/2014 z dn. 30.05.2014 r. i Nr 47/2015 z dn. 29.05.2015 r. zawierające wykaz olimpiad i konkursów, których laureaci i finaliści są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów. Z uprawnień zawartych w w/w uchwałach laureaci i finaliści mogą korzystać jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości, niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu.
 2.  Kandydaci z międzynarodową maturą wydaną przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie są przyjmowani na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie z przedmiotów wymaganych w kwalifikacji na dany kierunek studiów. Otrzymana na świadectwie punktacja jest przeliczana według następujących zasad:
 3.       matura IB                                                  odpowiednik nowej matury
  poziom SL lub HL                             poziom podstawowy              poziom rozszerzony
  7                                                         100%                                      100%
  6                                                           90%                                        90%
  5                                                           75%                                        75%
  4                                                           60%                                        60%
  3                                                           45%                                        45%
  2                                                           30%                                        30%

 4. Nabór na studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) odbywa się na podstawie przeliczenia wyników egzaminów maturalnych (nowa matura) i ocen z egzaminu dojrzałości i/lub ocen klasyfikacji końcowej (stara matura) według zasad zawartych w załączniku nr 2, z wyjątkiem kierunku „Architektura Krajobrazu”, na którym obowiązuje dodatkowe kryterium kwalifikacji tj. egzamin z rysunku odręcznego.
 5. Nabór na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie, w przypadku gdy jest ona nierozstrzygnięta rozpatrywana jest średnia z ocen wykazanych w suplemencie, a na wskazanych kierunkach dodatkowo rozmowa kwalifikacyjna.

 

§ 3

 1. Limit przyjęć na wszystkie formy studiów określa Senat na wnioski rad wydziałów.
 2. Senat może upoważnić Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do zmiany limitów miejsc, o których mowa w ust. 1 w ramach ogólnego limitu uczelni, na wnio­sek przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej w drodze decyzji.
 3. Dolny limit przyjęć, czyli najmniejsza liczba studentów wpisanych na I lub II stopień kształcenia na danym kierunku studiów, wymagana do ich uruchomienia wynosi 24 osoby.
 4. Absolwent, który w Uczelni ukończył dany kierunek studiów, nie może ponownie starać się o przyjęcie na ten sam kierunek studiów, prowadzony na określonym przez Senat poziomie i profilu kształcenia.

§ 4

 1. Szczegółowy regulamin postępowania kwalifikacyjnego oraz sposób jego przeprowadzania ustala wydziałowa komisja rekrutacyjna na podstawie zasad zawartych w Uchwale Senatu  Nr 47/2015 z dn. 29.05.2015 r., załączniki nr 1, 2, 5.
 2. Wydziałowa komisja rekrutacyjna określa kryteria jakie musi spełnić kandydat, aby zostać  przyjętym na studia (liczbę punktów i inne) oraz kryteria eliminacji w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy spełnili powyższe wymagania jest większa od limitu przyjęć.
 3. Kandydaci na studia, będący osobami niepełnosprawnymi, starający się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Rolniczym na kierunek, na którym obowiązuje egzamin wstępny mogą wystąpić w trybie indywidualnym o przeprowadzenie egzaminu wstępnego w formie dostosowanej do potrzeb wynikających ze stopnia niepełnosprawności kandydata. Decyzje o zmianach w sposobie przeprowadzania egzaminu wstępnego podejmuje przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej. Podstawą decyzji jest przedłożenie aktualnej dokumentacji medycznej potwierdzającej stopień niepełnosprawności kandydata.
 4. Wydziałowa komisja rekrutacyjna określa kryteria postępowania rekrutacyjnego oraz zapewnia ich  tajność.
 5. Przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej organizuje postępowanie rekrutacyjne.

§ 5

 1. Rekrutację przeprowadza wydziałowa komisja rekrutacyjna (WKR) i Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR).
 2. Wydziałową komisję rekrutacyjną powołuje dziekan.
 3. W skład komisji wchodzi dziekan (prodziekan), sekretarz oraz inni pracownicy powołani do wykonywania doraźnych zadań.
 4. Przedstawiciel wydziałowej rady samorządu studenckiego, wyznaczony imiennie, ma prawo uczestniczyć w pracach komisji w charakterze obserwatora.
 5. Dla przeprowadzenia rekrutacji na studia niestacjonarne dziekan może powołać odrębną  komisję rekrutacyjną.
 6. Sekretarz komisji prowadzi ewidencję kandydatów, sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego i powiadamia kandydatów  o decyzjach komisji rekrutacyjnej.
 7. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje Rektor.
 8. W skład komisji wchodzi Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich i po jednym przedstawicielu nauczycieli akademickich z poszczególnych wydziałów oraz sekretarz.
 9. W pracach Komisji uczestniczy przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów.
 10. Obsługę Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej zapewnia Dział Nauczania.

§ 6

 1. Wydziałowa komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia. Decyzje podpisuje przewodniczący i pozostali członkowie komisji.
 2. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 3. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatruje odwołania i podejmuje decyzje. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia.
 4. W przypadku rezygnacji kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia wydziałowa komisja rekrutacyjna może na zwolnione miejsce przyjąć kandydata, który spełnia wymagania rekrutacyjne na studia.     

§ 7

 1.  Kandydat starający się o przyjęcie na studia rejestruje się na wybrany kierunek w systemie rekrutacji elektronicznej (ERK) i dokonuje opłaty za postępowanie kwalifikacyjne na indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany przez system ERK podczas zakładania konta w systemie ERK.     
 2. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego zostaje ogłoszona lista zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów. Szczegółowe terminy składania dokumentacji i publikacji list ustalają wydziałowe komisje rekrutacyjne.
 3. Kandydaci zakwalifikowani na studia składają w ustalonym terminie następujące dokumenty:
  1. podpisany wydruk podania ERK,
  2. kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i obowiązujące zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów(oryginał świadectwa do wglądu),
  3. kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia wraz z suplementem (oryginał do wglądu). Absolwenci sprzed 1 stycznia 2005 r. – kartę przebiegu studiów. Jesli kandydat nie posiada dyplomu ukończenia studiów I stopnia, wymagane jest zaświadczenie z dziekanatu o zdaniu egzaminu dyplomowego wraz z oceną średnią z całego przebiegu studiów I stopnia,
  4. kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami,
  5. 2 aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wymiary: 45x35 mm,
  6. oświadczenie kandydata na studia stacjonarne o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,
  7. ewentualnie inne dokumenty w oryginale uprawniające do podjęcia studiów
   na uczelni bez postępowania kwalifikacyjnego (laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych).
  8. osoby z orzeczoną niepełnosprawnością składają kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
  9. osoby przyjęte na studia przed rozpoczęciem zajęć składają w Dziekanacie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy uzyskane na podstawie skierowania z UR (o ile jest wymagane na danym kierunku studiów).

 4. Dokumenty wymienione w ust. 3 kandydat składa u sekretarza wydziałowej komisji rekrutacyjnej lub w odpowiednim dziekanacie.
 5. Termin składania dokumentów oraz rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne ustala Rektor.
 6. Sekretarz wydziałowej komisji rekrutacyjnej sprawdza kompletność dokumentów
  i  potwierdza ich przyjęcie.
 7. Kandydat powiadamiany jest indywidualnie o terminie rozpoczęcia postępowania oraz o decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

 

§ 8

 1. Rekrutacja na semestr zimowy trwa od 1 czerwca 2016 r. do 15 października 2016 r. i obejmuje rejestrację w systemie ERK uwzględniającą kolejne nabory trwające do 30 września 2016 r. oraz termin przeznaczony na wydanie decyzji o przyjęciu na studia, przedłużony do 15 października 2016 r. z uwagi na czas konieczny do ogłoszenia wyników, przyjęcie dokumentów od kandydata zakwalifikowanego na studia oraz rozpatrzenie ewentualnych odwołań.
 2. Rekrutacja na semestr letni na studia II stopnia trwa od 15 stycznia 2017 r. do 15 marca 2017 r. i obejmuje rejestrację w systemie ERK uwzględniającą kolejne nabory trwające do 28 lutego 2017 r. oraz termin przeznaczony na wydanie decyzji o przyjęciu na studia przedłużony do 15 marca 2017 r. z uwagi na czas konieczny do ogłoszenia wyników, przyjecie dokumentów od kandydata zakwalifikowanego na studia oraz rozpatrzenie ewentualnych odwołań.
 3. Terminy kolejnych naborów oraz terminy wydawania decyzji o przyjęciu na studia określa i podaje do publicznej wiadomości wydziałowa komisja rekrutacyjna. W szczególnych przypadkach Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej może wyrazić zgodę na przedłużenia rejestracji w systemie ERK do zakończenia okresu rekrutacji.
 4. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły. W przypadku nie wypełnienia limitu przyjęć w naborze podstawowym, wydziałowa komisja rekrutacyjna, w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną, ogłasza kolejne nabory: lipcowy, sierpniowy, wrześniowy.
 5. Po zakończeniu rekrutacji przeprowadzonej zgodnie z niniejszym regulaminem i nie wykorzystaniu limitów przyjęć wyznaczonych przez rady wydziałów, na studia na danym kierunku może być przyjęta osoba starająca się o przyjęcie na inny kierunek i spełniająca wymagania kwalifikacyjne zgodnie z wymogami określonymi przez Senat w Uchwale 47/2015 z dn. 29.05.2015 r.
 6. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów niż planowany limit miejsc kierunek może być nieuruchomiony. Komisja rekrutacyjna może odstąpić od przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na dany kierunek studiów, proponując kandydatom przyjęcie na inny pokrewny kierunek w miarę wolnych miejsc. Decyzję o nieuruchomieniu kierunku podejmuje Przewodniczący UKR na wniosek przewodniczącego WKR.

§ 9
Czynności rekrutacyjne są protokołowane i potwierdzane przez wydziałowe komisje rekrutacyjne.


 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Senatu

Nr 47/2015 z dn. 29. 05.2015 r.

                                                                                                                                              

ZASADY KLASYFIKACJI PRZY POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

 1. Wydziałowa komisja rekrutacyjna przeprowadzając postępowanie rekrutacyjne kieruje się ustaloną listą przedmiotów kierunkowych uwzględnianych w rekrutacji kandydatów na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2016/2017. Lista przedmiotów jest ujęta w dwóch grupach:
 2.  

  GRUPA I

  KIERUNEK STUDIÓW

  Poziom podstawowy lub rozszerzony

  jeden przedmiot do wyboru spośród:

  Architektura Krajobrazu

  biologia, chemia, geografia, matematyka

  Biogospodarka

  biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka

  Bioinżynieria Zwierząt

  biologia, chemia, geografia, informatyka, matematyka

  Biologia

  biologia, chemia, geografia, informatyka, matematyka

  Dietetyka

  biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka

  Ekonomia

  biologia, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Geodezja i Kartografia

  fizyka z astronomią, informatyka, matematyka

  Gospodarka Przestrzenna

  chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka

  Ichtiologia i Rybactwo Śródlądowe

  biologia, chemia, geografia, informatyka, matematyka

  Inżynieria Biosystemów

  biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka

  Inżynieria i Gospodarka Wodna

  biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka

  Inżynieria Środowiska

  biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka

  Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska

  biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka

  Jakość i Bezpieczeństwo Żywności

  biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka

  Leśnictwo

  biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka

  Ochrona Środowiska

  biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka

  Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami

  biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Ogrodnictwo

  biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka

  Przetwórstwo Drewna

  biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka

  Sztuka Ogrodowa

  biologia, chemia, geografia, matematyka

  Rolnictwo

  biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka

  Technika Rolnicza i Leśna

  biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka

  Technologia Roślin
  Leczniczych
  i Prozdrowotnych

  biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka

  Technologia Żywności
  i Żywienie Człowieka

  biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka

  Towaroznawstwo

  biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka

  Zarządzanie

  biologia, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

  biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka

  Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym

  biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka

  Zootechnika

  biologia, chemia, geografia, informatyka, matematyka

   

  GRUPA II

  KIERUNEK STUDIÓW

  Poziom podstawowy lub rozszerzony

  z dwóch przedmiotów:

  Biotechnologia

  biologia p. rozszerzony i [chemia lub matematyka]

   

 3. Wydziałowa komisja rekrutacyjna ustala listę zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na podstawie kolejności wynikającej z obliczenia punktacji za egzamin maturalny. Wszystkie preferowane przedmioty są równoważne. Łączna suma punktów stanowi kryterium zakwalifikowania do przyjęcia na I rok studiów.
 4. Zasady rekrutacji na rok 2016/2017 dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym według zasad „starej matury”
 5. WP = Am + Bk

   

  WP – wskaźnik punktowy,
  Am – liczba punktów z przedmiotu A w części pisemnej egzaminu dojrzałości (w przypadku braku, brana jest pod uwagę liczba punktów z tego przedmiotu w klasyfikacji końcoworocznej),
  Bk  – liczba punktów z przedmiotu B w klasyfikacji końcoworocznej – dla kierunków, gdzie wymagany jest wybór dwóch przedmiotów.

 6. Zasady rekrutacji na rok 2016/2017  dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym według zasad „nowej matury”. Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym według zasad „nowej matury” są klasyfikowani z katalogu przedmiotów kierunkowych zarówno w sytuacji gdy zdawany przedmiot jest w części obowiązkowej jak i dodatkowej egzaminu maturalnego – część pisemna. W sytuacji gdy oba zdawane przedmioty (obowiązkowy i dodatkowy – część pisemna) mieszczą się w katalogu przedmiotów kierunkowych, wybierany jest przedmiot wskazany przez kandydata z lepszą punktacją.
 7.  

  WP = Am + Bm

  WP – wskaźnik punktowy,
  Am – liczba punktów z przedmiotu A (obowiązkowego lub dodatkowego) w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,
  Bm – liczba punktów z przedmiotu B (dodatkowego) w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym – dla kierunków, gdzie wymagany jest wybór dwóch przedmiotów.

 8. Założenia przy przeliczaniu wyników maturalnych na punkty:
  1. 1% = 1 pkt,
  2. dla kandydatów z „nową maturą” będą uwzględniane w kwalifikacji wyniki egzaminów maturalnych pisemnych i przeliczane na punkty UR według poniższych zasad
   w zależności od roku, w którym uzyskano maturę:
  3.  

   • matura z 2002 r.  i z 2005 r. – 2007 r.
   • punkty UR = poziom podstawowy x 0,4 + poziom rozszerzony x 0,6
    Kandydaci, zdający tylko i wyłącznie poziom podstawowy:
    punkty UR = poziom podstawowy x 0,7

    • matura z 2008 r. – 2016 r.

    punkty UR = poziom podstawowy x 0,7
    punkty UR = poziom rozszerzony x 1,0

   • dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych będą uwzględniane w kwalifikacji wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pisemnym przeprowadzonym w języku polskim z danego przedmiotu i przeliczane na punkty UR według zasad podanych w pkt. b),
   • dla kandydatów ze „starą maturą” oceny tradycyjne będą przeliczane na punkty UR według następującego przelicznika ocen:

   

  skala ocen 1 – 6                                             skala ocen 2 – 5
  ocena  2 (dop./mier.)  -   20 pkt.            ocena  3 (dst.)    -    40 pkt.
  3 (dst.)              -   40 pkt.                          4 (db.)   -    70 pkt.
  4 (db.)               -   60 pkt.                         5 (bdb.)  -  100 pkt.
  5 (bdb.)             -   80 pkt.
  6 (cel.)               - 100 pkt.

 9. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego kandydata sporządzany jest  protokół. Protokół podpisuje przewodniczący i wszyscy członkowie wydziałowej komisji. Wszelkie skreślenia i zmiany dokonywane w protokole są uzasadniane i potwierdzane podpisem przewodniczącego.
 10.  Na podstawie wyników egzaminów maturalnych (nowa matura) i ocen z egzaminu dojrzałości i/lub ocen klasyfikacji końcowej (stara matura) z przedmiotów podanych w zał. nr 2, przeliczonych na punkty UR, tworzone są listy rankingowe kandydatów na poszczególne kierunki studiów.
 11. Liczbę osób przyjętych na I rok określa limit przyjęć. Zakwalifikowani są kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów.
 12. Zakwalifikowany kandydat jest zobowiązany do złożenia wymaganych dokumentów w ustalonym terminie od daty otrzymania decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej. W przypadku rezygnacji następuje przesunięcie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zgodnie z  kolejnością uzyskanych punktów.
 13. Wydziałowa komisja rekrutacyjna ogłasza dwie listy:
  1. kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów, w układzie alfabetycznym bez podawania   punktów – lista podstawowa.
  2. kandydatów, którzy przeszli postępowanie rekrutacyjne a nie zakwalifikowali się z braku punktów, w kolejności postępowania kwalifikacyjnego bez podawania punktów -  lista rezerwowa .
 14. Sekretarz wydziałowej komisji rekrutacyjnej udostępnia kandydatom do wglądu listę rezerwową z uzyskaną  liczbą punktów.
 15. Kandydat, składający dokumenty o przyjęcie na studia, podpisuje druk upoważniający
  do sporządzania list, zestawień, rankingów z ocenami oraz danymi osobowymi  wynikającymi z trybu pracy wydziałowej komisji rekrutacyjnej, Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, oraz procesu dydaktycznego realizowanego w całym okresie studiów
  w Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie.

 

Zasady naboru na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017.

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera na kierunku, na który się ubiega lub z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym.
 2. Wykaz kierunków pokrewnych dla kierunków prowadzonych na wydziale określa rada wydziału. Za kierunek pokrewny uznaje się taki, na którym zrealizowane są wszystkie kompetencje inżyniera, a efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się co najmniej w 50% z efektami kształcenia obowiązującymi na kierunku, na który ubiega się kandydat.
 3. Kandydaci posiadający dyplom z tytułem zawodowym kierunku pokrewnego są zobowiązani do uzupełnienia efektów kierunkowych wnosząc odpłatność za każdy uzupełniany przedmiot nie objęty planem studiów.
 4. Zasady naboru na studia drugiego stopnia na poszczególnych kierunkach:
 5.  

  1. na kierunkach:
   • biogospodarka
   • biologia (stacjonarne)
   • dietetyka (stacjonarne)
   • ekonomia
   • geodezja i kartografia
   • gospodarka przestrzenna
   • ichtiologia i rybactwo śródlądowe
   • inżynieria i gospodarka wodna (stacjonarne)
   • inżynieria środowiska
   • jakość i bezpieczeństwo środowiska
   • jakość i bezpieczeństwo żywności (stacjonarne)
   • leśnictwo
   • ochrona środowiska
   • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
   • rolnictwo
   • technika rolnicza i leśna
   • technologia żywności i żywienie człowieka
   • technika rolnicza i leśna
   • zarządzanie i inżynieria produkcji
   • zootechnika (stacjonarne)

   nabór na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie, w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia z ocen wykazanych w suplemencie,

  2. na kierunkach:
   • architektura krajobrazu (stacjonarne)
   • biotechnologia (stacjonarne)
   • ogrodnictwo
   • sztuka ogrodowa
   • technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
   • environmental and plant biotechnology
   • international master of horticultural science

  nabór na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie, w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia z ocen wykazanych w suplemencie i rozmowa kwalifikacyjna.

   

 6. Liczbę osób przyjętych na I rok określa limit przyjęć. Zakwalifikowani zostają kandydaci, którzy uzyskali najwyższe oceny, w postępowaniu o którym mowa w ust. 4.
 7. Dalszy tryb kwalifikacji i pracy komisji jest analogiczny, jak dla naboru na studia I stopnia, okreslony w rozdz. I, ust. 9-12.
 8. Szczególny tryb postępowania i naboru na studia drugiego stopnia dotyczy kandydatów, którzy kontynuują w Uczelni kształcenie na określonym kierunku studiów po ukończeniu kształcenia na tym samym kierunku studiów pierwszego stopnia i w ramach programu wymiany międzynarodowej zostali zakwalifikowani do realizacji pierwszego semestru studiów drugiego stopnia w uczelni partnerskiej.
 9. Szczególny tryb postępowania, o którym mowa w ust. 7, dotyczy terminu przyjęcia na studia drugiego stopnia. Jeżeli w uczelni partnerskiej zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w terminie wcześniejszym niż przyjęty uchwałą Senatu, o którym mowa w rozdziale I, § 8, ust. 2, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, za zgodą Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej może przyjąć na studia kandydata w terminie wcześniejszym.
 10. Termin przyjęcia określa Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
 11. Osoba przyjęta na studia w tym trybie jest wliczana do limitu przyjęć określonego właściwą uchwałą Senatu dla tego kierunku studiów i poziomu kształcenia.

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Senatu

Nr 47/2015 z dn. 29. 05.2015 r.

Warunki i tryb rekrutacji na stacjo­nar­ne jed­no­li­te studia magisterskie na kierunku weterynaria w roku akade­mic­kim 2016/2017

 

Działając na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), § 8 ust. 20 Statutu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w nawiązaniu do Po­ro­zu­mienia zawartego 8 czerwca 2010 roku pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a Uni­wer­sytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie o utworzeniu jednostki między­uczel­nia­nej pod nazwą „Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej”, ustala się, co następuje:

§ 1

Niniejsza uchwała określa szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok stacjo­nar­nych jed­no­li­tych studiów magis­terskich na kierunku weterynaria, zwanymi dalej stu­dia­­mi, prowadzonymi przez Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uni­wer­sy­te­tu Jagiellońskiego i Uni­wersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zwa­ne­go dalej UCMW.

§ 2

 1. Rekrutacja na studia prowadzona jest przez komisję rekrutacyjną powoływaną przez Radę Kierunku OSW UCMW. Obsługę administracyjną procedury rekrutacji zapewnia Dział Re­kru­tacji na Studia Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
 2. Komisja rekrutacyjna, o której mowa w ust. 1, podejmuje decyzje w spra­wach przy­ję­cia na studia. Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej służy do Uczelnia­nej Komisji Rekru­ta­cyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwanej dalej UKR UJ.

§ 3

Szczegółowe kryteria kwalifikacji na pierwszy rok studiów zawiera załącznik nr 1 do ni­nie­jszej uchwały. 

§ 4

 1. Limit miejsc, czyli maksymalna liczba osób, które mogą zostać przyjęte na pierwszy rok jed­no­litych studiów magisterskich na kierunku weterynaria wynosi:
  • dla obywateli polskich oraz osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, ale ubie­ga­ją­cych się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich – 70,
  • dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, które ubiegają się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich – 5.
 2. Dolny limit przyjęć, czyli najmniejsza liczba osób wpisanych na studia wyma­gana do ich uru­chomienia wynosi 65.
 3. Senat Uni­wersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie upoważnia Rektora Uni­­wersytetu Jagiellońskiego do zmiany limitów miejsc, o których mowa w ust. 1 i 2, na wnio­sek komisji rekrutacyjnej i kierownika UCMW w drodze decyzji.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale zastosowanie mają zasady zawarte w odpo­wiednich uchwa­łach Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczących zasad pro­wa­dzenia rekrutacji na jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Jagiellońskim.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Senatu

Nr 47/2015 z dn. 29. 05.2015 r.

                                                                                                                                               

Szczegółowe kryteria kwalifikacji na pierwszy rok stacjo­nar­nych jed­no­li­tych studiów magisterskich na kierunku weterynaria w roku akade­mic­kim 2016/2017

 1. Obywatele polscy oraz osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego, ale ubiegające się o przy­jęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich zgodnie z art. 43. ustawy z 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym:
 2. Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwali­fika­cyjne­go obliczone w oparciu o uzyskane przez kandydatów wyniki przedmiotowe uzyskane w ramach egzaminu dojrzałości, uwzględniane zgodnie z poniższą tabelą:


  grupa

  nazwa przedmiotu kwalifikacyjnego

  waga wyniku przedmiotowego

  grupa 1

  biologia

  4

  grupa 2

  chemia

  4

  grupa 3

  (uwzględniany 1 wynik przed­mio­towy)

  język angielski

  1

  język francuski

  1

  język hiszpański

  1

  język łaciński i kultura antyczna

  1

  język niemiecki

  1

  język rosyjski

  1

  język włoski

  1

  grupa 4

  matematyka

  1

  Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą wyników przedmiotowych kandydata pomnożonych przez odpowiadające danym przedmiotom wagi, wybranych w sposób najkorzystniejszy dla kandydata w liczbie:
  1 przedmiot z grupy 1
  1 przedmiot z grupy 2
  1 przedmiot z grupy 3
  1 przedmiot z grupy 4
  podzieloną przez 10 (sumę tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę). Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, obliczaną i podawaną z do­kład­nością do dwóch miejsc po przecinku. Wyniki z przedmiotów ujętych w grupie 3 i 4 posiadane przez kandydatów na poziomie podstawowym dzieli się przez 2. Wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 30% punktów z wyniku maturalnego z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów.

 3. Osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego i nie ubiegające się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich zgodnie z art. 43. ustawy z 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym:

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwa­lifi­ka­cyj­ne­go obliczone w oparciu o wy­nik rozmowy kwalifikacyjnej do­ty­czą­cej mo­ty­wa­cji oraz przy­­go­­towania me­ry­to­rycz­ne­go kandydata do pod­jęcia danych studiów. Tak określony wy­nik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, obliczaną i po­da­wa­ną z do­kład­nością do dwóch miejsc po przecinku.


Tab. 1. Sposób uwzględniania w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunek Weterynaria osiągnięć w eliminacjach stopnia centralnego olimpiad ogólnopolskich.

Nazwa olimpiady

Osiągnięcia dające kandydatowi

Maksymalny wynik kwalifikacji

Maksymalne wyniki przedmiotowe w danej grupie

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Biologiczna

laureat

finalista

-

-

-

Chemiczna

laureat

-

finalista

-

-

Języka Angielskiego

laureat

-

-

finalista

-

Języka Białoruskiego

laureat

-

-

finalista

-

Języka Francuskiego

laureat

-

-

finalista

-

Języka Hiszpańskiego

laureat

-

-

finalista

-

Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej

laureat

-

-

finalista

-

Języka Niemieckiego

laureat

-

-

finalista

-

Języka Rosyjskiego

laureat

-

-

finalista

-

Wiedzy o Żywieniu i Żywności

laureat

finalista

-

-

-

Matematyczna

laureat

-

-

-

finalista

Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

laureat

-

-

-

finalista

Wiedzy Technicznej

laureat

-

-

-

finalista

Lingwistyki Matematycznej

laureat

-

-

-

finalista

Innowacji Technicznych i Wynalazczości

laureat

-

-

-

finalista

Tab. 2. Sposób uwzględniania w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunek Weterynaria osiągnięć w finałach olimpiad międzynarodowych.

Nazwa olimpiady

Osiągnięcia dające kandydatowi maksymalny wynik kwalifikacji

Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna

uczestnik, medalista

Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna

uczestnik, medalista

Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna

uczestnik, medalista

Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyczna

uczestnik, medalista

Tab. 3. Sposób uwzględniania w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunek Weterynaria osiągnięć w konkursach.

Nazwa olimpiady

Osiągnięcia dające kandydatowi maksymalny wynik kwalifikacji

Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej
Laureat Polskich Eliminacji, uczestnik finałów miedzynarodowych, zwycięzca finałów miedzynarodowych

 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Senatu

Nr 47/2015 z dn. 29. 05.2015 r.

Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, ubiegających się o przyjęcie na studia
w latach 2015/2016 - 2017/2018
w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

Lp

Nazwa olimpiady

Uprawnienia do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego

Kierunek studiów

1.

Astronomiczna

L. i F. el.c.

Inżynieria i gospodarka wodna

Inżynieria środowiska

2.

Biologiczna

L. i F. el.c.

Architektura krajobrazu

Biogospodarka

Bioinżynieria zwierząt

Biologia

Biotechnologia

Dietetyka

Ichtiologia i rybactwo śródlądowe

Inżynieria i gospodarka wodna

Inżynieria środowiska

Jakość i bezpieczeństwo środowiska

Jakość i bezpieczeństwo żywności

Leśnictwo

Ochrona środowiska

Ogrodnictwo

Przetwórstwo drewna

Rolnictwo

Sztuka ogrodowa

Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

Technologia żywności i żywienie człowieka

Towaroznawstwo

Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Zootechnika

3.

Chemiczna

L. i F. el.c.

Architektura krajobrazu

Biogospodarka

Bioinżynieria zwierząt

Biologia

Biotechnologia

Dietetyka

Ichtiologia i rybactwo śródlądowe

Inżynieria i gospodarka wodna

Inżynieria środowiska

Jakość i bezpieczeństwo środowiska

Jakość i bezpieczeństwo żywności

Leśnictwo

Ochrona środowiska

Ogrodnictwo

Przetwórstwo drewna

Rolnictwo

Sztuka ogrodowa

Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

Technologia żywności i żywienie człowieka

Towaroznawstwo

Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

4.

Wiedzy Ekologicznej

L. i F.el.c.

Architektura krajobrazu

Biogospodarka

Inżynieria biosystemów

Jakość i bezpieczeństwo środowiska

Leśnictwo

Ochrona środowiska

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Ogrodnictwo

Przetwórstwo drewna

Rolnictwo

Sztuka ogrodowa

Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

5.

Fizyczna

L. i F.el.c

Architektura krajobrazu

Biogospodarka

Dietetyka

Geodezja i kartografia

Inżynieria biosystemów

Inżynieria i gospodarka wodna

Inżynieria środowiska

Jakość i bezpieczeństwo środowiska

Jakość i bezpieczeństwo żywności

Leśnictwo

Ochrona środowiska

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Przetwórstwo drewna

Rolnictwo

Technika rolnicza i leśna

Technologia żywności i żywienie człowieka

Towaroznawstwo

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

6.

Geograficzna

L. i F.el.c.

Architektura krajobrazu

Ekonomia

Gospodarka przestrzenna

Inżynieria i gospodarka wodna

Inżynieria środowiska

Zarządzanie

7.

Informatyczna

L. i F.el.c

Architektura krajobrazu

Dietetyka

Ekonomia

Geodezja i kartografia

Inżynieria biosystemów

Inżynieria i gospodarka wodna

Inżynieria środowiska

Jakość i bezpieczeństwo żywności

Leśnictwo

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Przetwórstwo drewna

Technika rolnicza i leśna

Technologia żywności i żywienie człowieka

Towaroznawstwo

Zarządzanie

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym

8.

Matematyczna

L i F.el.c.

Architektura krajobrazu

Biogospodarka

Dietetyka

Ekonomia

Geodezja i kartografia

Gospodarka przestrzenna

Inżynieria biosystemów

Inżynieria i gospodarka wodna

Inżynieria środowiska

Jakość i bezpieczeństwo środowiska

Jakość i bezpieczeństwo żywności

Leśnictwo

Ochrona środowiska

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Przetwórstwo drewna

Rolnictwo

Technika rolnicza i leśna

Technologia żywności i żywienie człowieka

Towaroznawstwo

Zarządzanie

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

9.

Ochrony Środowiska (ZMW)

L. i F.el.c.

Architektura krajobrazu

Biogospodarka

Jakość i bezpieczeństwo środowiska

Ochrona środowiska

Ogrodnictwo

Rolnictwo

Sztuka ogrodowa

Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

10.

Wiedzy Technicznej

L. i F.el.c.

Biogospodarka

Dietetyka

Inżynieria biosystemów

Inżynieria i gospodarka wodna

Inżynieria środowiska

Jakość i bezpieczeństwo środowiska

Jakość i bezpieczeństwo żywności

Ochrona środowiska

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Rolnictwo

Technika rolnicza i leśna

Technologia żywności i żywienie człowieka

Towaroznawstwo

Zarządzanie i inżynieria produkcji

11.

Wiedzy Ekonomicznej

L. i F.el.c.

Ekonomia

Gospodarka przestrzenna

Ochrona środowiska

Rolnictwo

Zarządzanie

12.

Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

L. i F.el.c.

Biogospodarka

Bioinżynieria zwierząt

Biologia

Ichtiologia i rybactwo śródlądowe

Inżynieria biosystemów

Jakość i bezpieczeństwo środowiska

Ochrona środowiska

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Ogrodnictwo

Rolnictwo

Sztuka ogrodowa

Technika rolnicza i leśna

Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zootechnika

w bloku Architektury Krajobrazu

Architektura krajobrazu

w bloku Inżynierii Środowiska

i Melioracji

Inżynieria i gospodarka wodna

Inżynieria środowiska

w bloku Agrobiznes

Ekonomia

Zarządzanie

w bloku Leśnym

Leśnictwo

Przetwórstwo drewna

Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

w bloku Żywienie Człowieka
i Gospodarstwo Domowe

L. el.c (do 5 miejsca)

Dietetyka

Jakość i bezpieczeństwo żywności

Technologia żywności i żywienie człowieka

13.

Wiedzy o Żywieniu i Żywności

L. el.c (do 5 miejsca)

Dietetyka

Jakość i bezpieczeństwo żywności

Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

Technologia żywności i żywienie człowieka

14.

Wiedzy o Żywności

L. el.c. (do 5 miejsca)

Dietetyka

Jakość i bezpieczeństwo żywności

Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

Technologia żywności i żywienie człowieka

15.

Młodych Producentów Rolnych

L. i F.el.c.

Biogospodarka

Inżynieria biosystemów

Jakość i bezpieczeństwo środowiska

Ochrona środowiska

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Ogrodnictwo

Rolnictwo

Technika rolnicza i leśna

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zootechnika

16.

Konkurs Prac Dyplomowych Absolwentów Szkół Rolniczych „Zielone dyplomy”

L. i F.el.c.

Biogospodarka

Jakość i bezpieczeństwo środowiska

Ochrona środowiska

Ogrodnictwo

Rolnictwo

17.

Konkurs R. Schumana pt. „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca”

L. el.c.

Biogospodarka

Jakość i bezpieczeństwo środowiska

Ochrona środowiska

Ogrodnictwo

Rolnictwo

L.i F. el. c. - Laureaci i Finaliści eliminacji centralnych,

L. el. c. - Laureaci eliminacji centralnych

F. el. c. - Finaliści eliminacji centralnych


 

Załącznik Nr 6 do Uchwały Senatu

Nr 47/2015 z dn. 29. 05.2015 r.

Zasady klasyfikacji przy postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów na studia I i II stopnia przyjmowanych na podstawie osiągnięć uzyskanych w procesie potwierdzenia efektów uczenia się

 1. Na studia I stopnia w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci na podstawie kolejności wynikającej z obliczenia punktacji za egzamin maturalny, a na studia II stopnia kandydaci, którzy uzyskali dyplom z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera na kierunku, na który się ubiegają lub z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym, na podstawie kolejności wynikającej z ocen średnich postępowania kwalifikacyjnego, określonych w załączniku nr 2.
 2. Na studia I i II stopnia dopuszcza się przyjęcie kandydatów na podstawie przedstawionych przez kandydata wyników uzyskanych w procesie potwierdzenia efektów uczenia się, zdobytych poza systemem kształcenia formalnego.
 3. Podstawą postępowania rekrutacyjnego jest protokół końcowy procesu potwierdzenia efektów uczenia się, podpisany przez przewodniczącego komisji weryfikującej i dziekana.
 4. Wydziałowa komisja rekrutacyjna, przeprowadzając postępowanie rekrutacyjne, kieruje się ustaloną listą modułów zajęć, dla których uzyskano pozytywne oceny w procesie potwierdzenia efektów uczenia się i przypisano liczbę punktów ECTS, określoną w programie studiów.
 5. Minimalna liczba punktów ECTS, uzyskana przez kandydata w procesie potwierdzenia efektów uczenia się, wymagana do przyjęcia na studia wynosi 15 ECTS.
 6. Wydziałowa komisja rekrutacyjna ustala listę zakwalifikowanych do przyjęcia na określony kierunek studiów oraz poziom i profil kształcenia na podstawie kolejności wynikającej z obliczenia sumy iloczynów oceny końcowej i punktów ECTS z wszystkich modułów zajęć, o których mowa w ust. 4.
 7. Kandydaci z najwyższą liczbą punktów, określonych zgodnie z zapisami ust. 6 są przyjmowani w pierwszej kolejności.
 8. Liczbę osób przyjętych na dany kierunek studiów oraz poziom i profil kształcenia na podstawie wyników uzyskanych w procesie potwierdzenia efektów uczenia się określa różnica miedzy limitem przyjęć, określonym dla pierwszego roku, a rzeczywistą liczbą kandydatów przyjętych zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1.
 9. W przypadku pełnego wykorzystania limitu przyjęć na pierwszy rok studiów, liczba kandydatów przyjętych na podstawie wyników uzyskanych w procesie potwierdzenia efektów uczenia się stanowi nie więcej niz 10% limitu przyjęć, określonego dla pierwszego roku danego kierunku studiów praz poziomu i profilu kształcenia.
 10.  

  Załącznik Nr 7 do Uchwały Senatu

  Nr 47/2015 z dn. 29. 05.2015 r.

  Warunki i tryb rekrutacji dla kandydatów cudzoziemców na stacjonarne i niestacjonarne studia wyższe w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

  § 1

  Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwani „cudzoziemcami”, mogą podejmować i odbywać studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich albo podejmować i odbywać studia na zasadach i warunkach innych niż dotyczące obywateli polskich.

  § 2

  1. O przyjęcie na studia wyższe w Uczelni mogą się ubiegać cudzoziemcy, którzy przystąpią do postępowania kwalifikacyjnego.

  2. Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie mogą być przyjmowani cudzoziemcy z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich którzy:

  1) legitymują się jednym z następujących dokumentów:

  a) wydanym w Rzeczypospolitej Polskiej (RP) świadectwem dojrzałości albo świadectwem dojrzałości i zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

  b) świadectwem, innym dokumentem lub dyplomem, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

  c) świadectwem lub innym dokumentem wydanym za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, uznanymi za potwierdzające w RP uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 2 albo 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

  d) świadectwem maturalnym wydanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym – na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw – za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w RP;

  2) wykażą wymagane w uczelni przyjmującej szczególne predyspozycje do podjęcia studiów na kierunkach wymagających takich predyspozycji.

  3. Cudzoziemcy, o których mowa w art. 93a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą być przyjmowani na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, jeżeli legitymują się decyzją administracyjną wydaną przez właściwego kuratora oświaty potwierdzającą uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

  4. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani, z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, cudzoziemcy, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany w RP albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w RP.

  5. Na studia drugiego stopnia, z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, mogą być przyjmowani również cudzoziemcy:

  1) legitymujący się dyplomem potwierdzającym ukończenie studiów wyższych za granicą, uznanym w RP zgodnie z art. 191a ust. 3 albo 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej „ustawą”;

  2) których mowa w art. 191a ust. 7a ustawy, posiadający potwierdzenie ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia.

  § 3

  1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim jeżeli:

  1) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez MNiSW;

  2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego;

  3) uzyskają potwierdzenie Uczelni, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjecie studiów w języku polskim – dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia prowadzone były prowadzone w tym samym języku obcym, w jakim cudzoziemiec będzie odbywał studia w Uczelni.

  § 4

  1. Do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich uprawnieni są:

  1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się;

  2) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP;

  3) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP;

  4) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), tj. Islandii, Lichtensteinu i Norwegii, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP;

  5) cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;

  6) cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy o cudzoziemcach;

  7) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP;

  8) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA -EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

  Wymienieni wyżej cudzoziemcy są przyjmowani na kształcenie w drodze postępowania kwalifikacyjnego ustalonego dla kandydatów z polskim obywatelstwem.

  2. Po przyjęciu na studia osoby, o której mowa w ust. 1, nabywa ona prawo do ubiegania się o stypendium socjalne i zapomogi oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, a także o stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe.

  3. Stypendia i zapomogi przysługujące osobom, o których mowa w ust. 2 są przyznawane i wypłacane tak jak obywatelom polskim, tj. ze środków budżetu państwa przekazywanych uczelniom w ramach dotacji na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów.

  4. Jeżeli cudzoziemcy uczestniczą w organizowanych przez uczelnie odpłatnych formach kształcenia (np. studia niestacjonarne, studia podyplomowe, zajęcia prowadzone w językach obcych), wówczas ponoszą opłaty za naukę na takich samych warunkach i w takiej samej wysokości jak obywatele polscy.

  5. Cudzoziemcy posiadający uprawnienia do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich, mogą być przyjęci na studia w drodze postępowania kwalifikacyjnego ustalonego dla obywateli polskich.

  § 5

  1. Cudzoziemcy nieposiadający uprawnienia do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą być przyjęci na studia na podstawie:

  1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

  2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;

  3) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;

  4) decyzji Rektora Uczelni.

  2. Decyzje w sprawie przyjęcia kandydatów o których mowa w ust. 1 podejmuje Rektor.

  3. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1 mogą podejmować kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych:

  1) jako stypendyści Strony polskiej;

  2) na zasadach odpłatności;

  3) bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;

  4) jako stypendyści Strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę;

  5) jako stypendyści Uczelni.

  § 6

  1. Osoby legitymujące się ważną Kartą Polaka są uprawnione zarówno do podejmowania i odbywania studiów (nauki) na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z czym wiąże się prawo do ubiegania o wszystkie rodzaje świadczeń pomocy materialnej przewidziane dla studentów i doktorantów z polskim obywatelstwem, jak i w trybie oraz na warunkach innych niż dotyczące obywateli polskich.

  2. Podejmując i odbywając studia na warunkach innych niż dotyczące obywateli polskich, cudzoziemcy nie mogą ubiegać się o stypendia wypłacane przez Uczelnię z dotacji budżetowej przeznaczonej na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów i doktorantów.

  3. Kandydaci cudzoziemcy będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkami ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg. Cudzoziemcy ci mają także alternatywną możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia i odbywania ich w trybie oraz na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich, tj. na zasadach dotyczących obywateli państw trzecich.

  4. Kandydaci cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium RP, mogą podejmować i odbywać studia na zasadach odpłatności, osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.

  5. Kandydaci będący cudzoziemcami posiadający zarówno świadectwo dojrzałości uzyskane na terytorium RP jak i świadectwo uzyskane poza granicami RP lub dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany na terytorium RP i dyplom uzyskany poza granicami RP - decydują na podstawie którego świadectwa bądź dyplomu przystępują do kwalifikacji.

  § 7

  Cudzoziemcy przyjmowani na studia powinni zarejestrować się w systemie rekrutacji elektronicznej (ERK) oraz złożyć oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej w RP.

  § 8

  Do rekrutacji dopuszczeni są tylko cudzoziemcy, którzy wnieśli opłatę rekrutacyjną na wskazane konto Uczelni. Wysokość opłaty regulują odrębne przepisy.

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies